1       Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

 

Prevádzkovateľ:       creative space s.r.o.
Sídlo:                        Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha, Česká republika
IČ:                             06089666
DIČ:                          CZ06089666
Spisová značka:      
C 275941 vedená na Mestskom súde v Prahe

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Kontaktná osoba:     Markéta Vyhlídalová

Telefón:                    +420 770 602 230
E-mail:                     
info@nicelattafashion.sk  

 

Adresa pre zaslanie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či reklamácie tovaru:

 

Tomáš Antoš

creative space s.r.o.

Frýdecká 466

739 34 Šenov

Česká republika

 

 

2       Úvodná dojednanie

2.1          Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa, a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, to všetko v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „Zmluvné strany“), vzniknuté na základe alebo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2.2          Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky Kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim, dostupného na internetovej adrese http://www.nicolettafashion.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

2.3          Tieto Obchodné podmienky majú aplikačnú prednosť pred použitím Občianskeho zákonníka tam, kde to Občiansky zákonník vyslovene nezakazuje.

2.4          V prípade, že niektorá otázka nie je upravená týmito Obchodnými podmienkami, budú použité právne predpisy slovenské republiky, najmä Občiansky zákonník.

2.5          Kde sa v týchto Obchodných podmienkach odkazuje na odseky (alebo tiež „ods.“) alebo články (alebo tiež „čl.“) bez ďalšej špecifikácie, rozumie sa tým odseky alebo články týchto Obchodných podmienok.

2.6          Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“). Dodávateľom sa na účely definície Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety rozumie Predávajúci.

2.7          Ak nie je uvedené inak, dojednania týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú tak na Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, tak Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, tj. podnikajúca fyzickú alebo právnickú osobu.

3       Zákaznícky účet

3.1          Kupujúci má možnosť nakupovať v Internetovom obchode bez predchádzajúceho zriadenia zákazníckeho účtu (tzv. bez registrácie).

3.2          V prípade, že si kupujúci dobrovoľne zriadi zákaznícky účet, vytvorí si v Internetovom obchode zákaznícky účet pre ľahšie objednávanie tovaru aj aktualizáciu povinných údajov nevyhnutných pre vybavenie budúcich objednávok. Povinnými údajmi sa rozumie najmä: meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sa líši od dodacej adresy), telefón a e-mail kupujúceho. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, uvedie obdobné údaje a ďalej firmu, IČO a DIČ, ak bolo pridelené.

3.3          Kupujúci je povinný uviesť v zákazníckom účte iba pravdivé údaje. kupujúci má povinnosť tieto údaje pri akýchkoľvek zmenách aktualizovať, a to najneskôr pred každou objednávkou.

3.4          V priebehu zriadenia zákazníckeho účtu (registrácie) má kupujúci povinnosť si zvoliť prihlasovacie meno a heslo. Prihlasovacím menom je fungujúci e-mailová adresa Kupujúceho.

3.5          Kupujúci je plne zodpovedný za používanie svojho zákazníckeho účtu a prípadné zneužitie povinných údajov, uvedených v zákazníckemu účtu, inými osobami než Predávajúcim.

3.6          Kupujúci je povinný nesprístupniť svoje heslo do zákazníckeho účtu tretím osobám.

3.7          Kupujúci nie je oprávnený sprístupniť využívanie zákazníckeho účtu tretej osobe.

3.8          Predávajúci si vyhradzuje právo zákaznícky účet kedykoľvek bez náhrady zrušiť, alebo ho urobiť neprístupným z dôvodu údržby alebo poruchy Internetového obchodu.

4       Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

4.1          Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú konečné. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2          Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní Internetovom obchodu sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Tovar vystavené v Internetovom obchodu nie je právne záväznou ponukou v zmysle § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ide len o výzvu adresovanú kupujúcim k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

4.3          Pre objednanie tovaru je kupujúci povinný v prostredí Internetového obchodu riadne vyplniť objednávku, v ktorej uvedie Predávajúcim požadované platné údaje kupujúceho. Týmito údajmi sa rozumie najmä: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej adresy), telefón a e-mail kupujúceho. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, uvedie obdobné údaje a ďalej firmu spoločnosti, IČO a DIČ, ak bolo pridelené.

4.4          Kontaktné a identifikačné údaje kupujúceho možno Predávajúcemu poskytnúť aj prihlásením sa do zriadeného zákazníckeho účtu kupujúceho podľa čl. 3 a následným objednaním tovaru.

4.5          Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu iba úplné a správne údaje. Pokiaľ kupujúci neposkytne Predávajúcemu úplné a správne údaje, Predávajúci nie je povinný objednaný tovar odoslať kupujúcemu. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek škody spôsobené poskytnutím neúplných či nesprávnych údajov.

4.6          Kupujúci je povinný si v objednávke vybrať z ponuky spôsobu dodania tovaru, spôsob platby za tovar a skontrolovať správnosť celej objednávky (najmä špecifikáciu tovaru, veľkosť, farbu, množstvo, kúpnu cenu a údaje slúžiace na dodanie tovaru).

4.7          Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu, teda do okamihu kliknutia na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, má kupujúci možnosť meniť a upravovať údaje uvedené v objednávke. Kupujúci tak má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

4.8          Kupujúci je povinný sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami, vrátane poučením o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy (pozri ods. 8.1 a nasl.) a vzorovým formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (pozri prílohu týchto Obchodných podmienok), a so zásadami spracovanie osobných údajov, dostupnými tu [hypertextový odkaz] (ďalej len „Zásady spracovania osobných údajov“).

4.9          Kupujúci svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a potvrdenie, že sa zoznámil so Zásadami spracovanie osobných údajov, vyjadrí dvojakým spôsobom, a to jednak zaškrtnutím rámčeku, u ktorého je uvedený text „Súhlasím s obchodnými podmienkami a budem ich bez výhrad dodržiavať“, jednak odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu Predávajúcemu pomocou tlačidla OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“.

4.10        Kupujúci odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Zaslaná objednávka je záväzným návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy v zmysle § 43 odst. 1 Občianskeho zákonníka.

4.11        Automatický systém Predávajúceho bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou (e-mailom), že objednávka bola prijatá. Toto potvrdenie zašle predávajúci na adresu elektronickej pošty (e-mail) kupujúceho, uvedenú v užívateľskom účtu či v objednávke.

4.12        Ak kupujúci zadal nesprávny e-mail, v dôsledku čoho mu potvrdenie o prijatí objednávky nemôže byť doručené, je Predávajúci oprávnený objednávku stornovať.

4.13        Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré Predávajúci odošle Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty (e-mail) Kupujúceho.

4.14        Predávajúci upozorňuje, že Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak existujú oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovaru alebo jeho kúpnej cene. Kupujúci berie tiež na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým akýmkoľvek spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

4.15        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladaná výška nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky) alebo upresnenie či zmenu podmienok dodania tovaru alebo spôsobu úhrady oproti Kúpnej zmluve.

4.16        Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

4.17        Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo v zákone uvedené inak, uzavretú Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody Zmluvných strán.

4.18        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia, využívanom kupujúcim.

5       Proces uzavretie Kúpnej zmluvy

5.1          Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu Kúpnej zmluvy v prostredí webového rozhrania Internetového obchodu sú nasledovné:

1.      výber tovaru, jeho veľkosti, farby a množstvo (počet kusov) a stlačení tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“;

2.      kliknutí na elektronický nákupný košík, v ktorom môže kupujúci meniť množstvo (počet kusov) vybraného tovaru, prípadne vybraný tovar z košíka odstrániť, a následné kliknutie na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“,

3.      riadne vyplnenie osobných údajov - mena, priezviska a e-mailu (prípadne tiež heslá na účely dobrovoľného zriadenia zákazníckeho účtu), alebo prihlásenie do zriadeného zákazníckeho účtu kupujúceho, následné zaškrtnutie tlačidla „Ochrana osobných údajov“ (ako potvrdenie kupujúceho, že sa zoznámi so Zásadami spracovania osobných údajov)  a následné kliknutie na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“;

4.      riadne vyplnenie doručovacia adresy, prípadne firmy, DIČ, ak bolo pridelené, a telefónneho čísla a následné kliknutie na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“;

5.      riadnej vyplnenie fakturačnej adresy, pokiaľ sa líši od doručovacej adresy a následné kliknutie na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“;

6.      voľba spôsobu prepravy (dopravy), prípadné pridanie poznámky k objednávke, a následné kliknutie na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“;

7.      voľba spôsoby platby, zaškrtnutie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami, záverečná kontrola objednávky a následné kliknutie na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, čím dôjde k odoslaniu záväzného návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy (pozri ods. 4.10) a

8.      potvrdenie Predávajúceho kupujúcemu, že objednávka bola prijatá (teda uzavretie Kúpnej zmluvy pozri ods. 4.13).

6       Dodanie tovarov a platobné podmienky

6.1          Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu a náklady na dopravu jedným z nasledujúcich spôsobov:

6.1.1          Bezhotovostným prevodom v Eurách (EUR) na bankový účet Predávajúceho č.: 2101422586/2010, IBAN: [doplniť], vedený v FIO banka, a.s. (Slovenská republika). V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady na dopravu do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim (tj. uzatvorenie Kúpnej zmluvy) a súčasne uviesť v platobnom príkaze variabilný symbol, ktorý je zhodný s číslom objednávky kupujúceho.

6.1.2          Platobnou kartou cez prostredníctvom platobnej brány GoPay.

6.2          Platba je riadne zaplatená, ak sú kúpna cena a náklady na dopravu pripísané na bankový účet Predávajúceho.

6.3          Kupujúci je povinný si pred odoslaním objednávky zvoliť spôsob prepravy (dopravy). Spôsobom prepravy (dopravy) je doprava prostredníctvom DPD Private.

6.4          Doba dodania tovaru závisí na voľbe spôsobu prepravy (dopravy) a na tom, či je tovar skladom alebo nie. K dodaniu tovaru zvyčajne dochádza do 7 pracovných dní.

6.5          Spôsob zabalenie tovaru určuje výhrade Predávajúci.

7       Prevzatia tovaru Kupujúcim

7.1          Kupujúci je povinný tovar prevziať od dopravcu.

7.2          Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. V prípade, že je tovar poškodený z dôvodu dopravy, ihneď službu reklamovať u príslušného dopravcu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu či faktickým prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. Kupujúci je taktiež povinný skontrolovať fyzicky dodaný tovar, a ak nesie nejaké známky poškodenia, okamžite kontaktovať Predávajúceho. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

7.3          Ak si Kupujúci tovar neprevezme, a tovar z tohto dôvodu bude zaslaný späť Predávajúcemu, Predávajúci tovar uskladní a kupujúci zaplatí Predávajúcemu skladné vo výške 1 EUR za každý deň uskladnenia, maximálne však 150 EUR. V prípade, že Predávajúci poskytol kupujúcemu dopravu zadarmo, kupujúci súhlasí, že Predávajúcemu zaplatí tiež náklady najlacnejšieho spôsobu doručenia tovaru, ktorý predávajúci pre daný spôsob zaslanie tovaru ponúka.

7.4          Predávajúci vyrozumie kupujúceho o márnom pokuse dodanie tovaru e-mailom, ktorý kupujúci zadal v objednávke, a poskytne mu primeranú lehotu na vyjadrenie, či má záujem o opätovné zaslanie tovaru.

7.5          Ak kupujúci v dodatočnej lehote podľa ods. 7.4 požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, bude mu tovar opätovne zaslaný po uhradení nákladov na dopravu a skladného podľa ods. 7.3, a to aj v prípade, že kupujúci mal pôvodne právo na dopravu zadarmo.

7.6          Ak kupujúci v dodatočnej lehote podľa ods. 7.4 nepožiada o opätovné zaslanie tovaru alebo sa vyjadrí, že o tovar už nemá záujem, je Predávajúci oprávnený tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je Predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať oproti výťažku predaja. Náklady na uskladnenie budú účtované do okamihu predaja tovaru, maximálne však do výšky limitu podľa ods. 7.3.

8       Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy

8.1          Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzorové poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok.

8.2          Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

8.2.1          tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

8.2.2          dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

8.2.3          tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.3          Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Formulár“). Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy postačí, ak Kupujúci Formulár vytlačí, vyplní a zašle ho na adresu uvedenú v úvode týchto Obchodných podmienok alebo e-mailom na adresu info@nicelattafashion.sk.

8.4          Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty 14denné lehoty pre odstúpenie.

8.5          Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúci vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.6          Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.7          Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8.8          Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa odst. 8.7 vyššie rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.9          Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odst. 8.7 vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.10        Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.11        Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom, najmä ak je predmetom Kúpnej zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

8.12        Ustanovenia uvedené vyššie v tomto článku sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom, resp. ak sa týka kúpy podnikateľskej činnosti Kupujúceho. Tieto ustanovenia sa použijú výlučne na Spotrebiteľa.

9       Zodpovednosť Spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru

9.1          Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9.2          Spôsobom nutným k zistenie povahy a vlastnosťami tovaru sa rozumie také užívanie tovaru, ku ktorému zvyčajne dochádza pri predaji tovaru v kamennom obchode, teda užívanie nevyhnutné výhradne k zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.3          Spotrebiteľ je povinný nahradiť Predávajúcemu zníženie hodnoty vráteného tovaru bez ohľadu na svoje zavinenie a bez ohľadu na to, že zníženie spôsobila tretia osoba.

9.4          Nárok na náhradu zníženie hodnoty vráteného tovaru je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

10    Zodpovednosť za vady predanej veci

10.1        Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2        Ustanovenia uvedené ďalej v tomto článku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý je podnikateľom, resp. ak sa týka kúpy podnikateľskej činnosti kupujúceho, ak nestanoví Občiansky zákonník inak. Tieto ustanovenia sa tak použijú výlučne na Spotrebiteľa.

10.3        Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.4        Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité tovary, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

10.5        Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovaru, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

10.6        Ak ide o použitý tovar, kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

10.7        Na žiadosť kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

10.8        Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

10.9        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.10     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.11     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.12     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

10.13     Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

10.14     Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

10.15     Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho.

10.16     Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.17     Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej tovaru kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli (pozri odst. 10.6).

10.18     Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

10.19     Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

11    Uplatnenie reklamácie

11.1        Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia (ďalej tiež „Reklamácia“) u Predávajúceho, ak nie je uvedené inak, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vada vyšla najavo. Ďalšie užívanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru alebo nemožnosť posúdenia príčiny vady.

11.2        V rámci Reklamácia musí kupujúci uviesť svoje kontaktné údaje a popis vady. Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný uviesť spôsob, akým chce Reklamáciu vybaviť (teda akým spôsobom požaduje vadu odstrániť). Zmena voľby spôsobu vybavenia Reklamácie bez súhlasu Predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

11.3        Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru Predávajúcemu (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie Reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) Reklamácia. Kupujúci odovzdá či doručí tovar Predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení Reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

11.4        Predávajúci je povinný kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie kupujúci požaduje.

11.5        Predávajúci ďalej vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

11.6        Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne spôsobu vybavenia Reklamáciu kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru na odborné posúdenie vady.

11.7        O Reklamáciu kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, rozhodne Predávajúci alebo ním poverený pracovník bez zbytočného odkladu, ak sa nedohodne s kupujúcim inak.

11.8        Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, právo od Kupné zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.9        Reklamácia kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, vrátane odstránenia chyby bude vybavená v lehote dojednanej medzi Predávajúcim a kupujúcim.

11.10     Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do 15 dní od uplynutia doby, kedy mala byť Reklamácia vybavená, prípadne do 15 dní od vyrozumenia o jej vybavenia, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne kupujúci reklamovaný tovar v uvedenej lehote, súhlasí s tým, že Predávajúcemu vzniká právo požadovať po kupujúcom skladovné vo výške podľa ods. 7.3, a to počnúc prvým dňom, keď uplynula lehota na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

11.11     V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani po uplynutí 120 dní po tom, čo ho Predávajúci informoval o vybavení Reklamácie, kupujúci súhlasí, že Predávajúci je oprávnený nevyzdvihnuté tovar predať, na čo upozorní kupujúceho v rámci vyrozumenie o vybavení Reklamácie, alebo kedykoľvek neskôr . Ak je reklamovaný tovar nepredajné alebo značne poškodené, je Predávajúci oprávnený po márnom uplynutí lehoty trvaní 120 dní lehoty tento tovar zničiť alebo vyhodiť.

12    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

12.1        Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy:

12.1.1        bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, nie však neskôr ako v deň, kedy malo dôjsť k odovzdaniu tovaru na prepravu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zaslané na e‑mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke;

12.1.2        kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať Kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam alebo ak vyjde najavo, že Kupujúci porušil už skôr uzatvorenú Kúpnu zmluvu s Predávajúcim;

12.1.3        Kupujúci riadne a včas neuhradil kúpnu cenu a náklady na dopravu.

12.2        Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke.

13    Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

13.1        Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Internetového obchodu.

13.2        Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania Internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania Internetového obchodu. Webové rozhranie Internetového obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

13.3        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania.

13.4        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky či webového rozhrania Internetového obchodu alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením.

13.5        Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

13.6        Informácie o tovare a cene uvádzané Predávajúcim v Internetovom obchodu sú záväzné, s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní a poplatkov, s výnimkou nákladov na prepravu (dopravu) tovaru kupujúcemu.

13.7        Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu Kúpnej zmluvy uzavreté v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu Kúpnej zmluvy, nemá právne účinky.

14    Riešenie sporov

14.1        Vzájomné spory medzi Predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

14.2        Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“).

14.3        Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

14.4        Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu k Slovenskej obchodnej inšpekcii, ak Predávajúci na žiadosť podľa odst. 14.3 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Bližšie  alternatívnom riešení sporu informácie sú dostupné na webových stránkach  https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

15    Záverečné dojednania

15.1        Komunikačným jazykom Predávajúceho je Čeština.

15.2        Tieto Obchodné podmienky archivuje Predávajúci najmenej po dobu 5 rokov po skončení ich účinnosti. Kúpna zmluva, teda objednávka, akceptácia aj Obchodné podmienky sú archivované u Predávajúceho a budú kedykoľvek sprístupnené Kupujúcemu na základe jeho žiadosti, ak proti tomu Kupujúci nevznesie námietky (ako je špecifikované v Pravidlách spracovania osobných údajov).

15.3        Všetky zmluvné vzťahy založené Kúpnou zmluvou medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi slovenským právom.

15.4        Kupujúci nie je oprávnený postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku za Predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

15.5        V prípade, že akékoľvek dojednanie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane či bude za neplatné, neúčinným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to (v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi) platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení.

15.6        Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

15.7        Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to s účinnosťou odo dňa takejto zmeny. Na predchádzajúcej uzatvorenej Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich obchodných podmienok takáto zmena nemá vplyv.

15.8        Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom [doplniť].

Vzorové poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Tomáš Antoš, creative space s.r.o., Frýdecká 466, 739 34 Šenov, Česká republika, tel: +420 770 602 230, e-mail: info@nicelattafashion.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Komu:

 

Tomáš Antoš

creative space s.r.o.

Frýdecká 466

739 34 Šenov

Česká republika

 

Tel:           +420 770 602 230
E-mail:     
info@nicelattafashion.sk  


– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

 

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

 

– Dátum ..............

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

ZJISTIT DOSTUPNOST

Potřebujete poradit?Zjistit dostupnost? Nevíte si rady? Ozveme se Vám a dokončíme objednávku s Vámi.Do poznámky prosím uveďte E-MAIL abychom Vás mohli kontaktovat. E-mail je nutný. Děkujeme


Neplatné číslo
Neplatné jméno

Děkujeme za odeslání, budeme Vás kontaktovat