Sign in with Facebook

zásady zpracovania osobných údajov

1       úvod

Spoločnosť creative space s.r.o., čoby prevádzkovateľ internetového obchodu Nicoletta Fashion, dostupného na http://www.nicolettafashion.sk (ďalej len „Správca“), spracováva osobné údaje fyzických osôb (tzv. Dotknutých osôb), ktoré majú záujem o nákup v internetovom obchodu (potenciálni zákazníci) alebo v internetovom obchode nakupujú či v minulosti nakúpili (zákazníci).

Správca dbá na to, aby spracovanie osobných údajov uvedených osôb bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a osobné údaje boli spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu. Správca dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov rešpektovala všetky pravidlá ustanovené všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany

2       Správca osobných údajov

­­Správcom osobných údajov je společnosť creative space s.r.o., IČO: 06089666, so sídlom Jaurisosva 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestskom súdom v Prahe, oddiel C, vložka 275941.

Správca možno kontaktovať najmä:

·       elektronicky prostredníctvom e-mailu:            info@nicolettafashion.sk  

·       telefonicky na telefónnom čísle:                       +420 770 602 230

3       Účely a právnY základ prE zpracovAnIE

3.1        Plnenie kúpne zmluvy

Správca spracúva osobné údaje najmä na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy je nevyhnutné okrem iného preto, aby Správca mohol zákazníkovi dodať kúpený tovar.

K tomuto spracovaniu osobné údajov nie je treba žiadneho súhlasu - jeho právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov (pozri článok. 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

3.2        Plnenie právnych povinností Správca

Správca spracováva osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností, vyplývajúcich pre správcu napr. Z účtovných a daňových zákonov (napr. Zákona o DPH), zo zákona o ochrane spotrebiteľa a pod., Vrátane povinnosti správcu byť schopný doložiť, že spracúva osobné údaje v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR.

K tomuto spracovaniu osobných údajov nie je treba žiadneho súhlasu - jeho právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Správca, čoby správca osobných údajov, vzťahuje (pozri článok. 6 ods. 1 písm. C) GDPR).

3.3        Oprávnené záujmy Správca

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje tiež na účely:

·       uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 týchto zásad);

·       evidencia zákazníkov, ich objednávok a prípadných reklamácií;

·       vedenie tzv. Blacklistu (interného zoznamu zákazníkov, ktorí v minulosti akýmkoľvek spôsobom porušili svoje povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy);

·       určenie, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy).

K tomuto spracovanie osobných údajov takisto netreba žiadneho súhlasu - jeho právnym základom oprávnený záujem Správca (pozri článok. 6 ods. 1 písm. F) GDPR).

3.4        Súhlas subjektu údajov

Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je Správca oprávnený spracovávať osobné údaje za účelom:

·       uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 týchto zásad);

·       zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu (pozri čl. 9 týchto zásad).

Právnym základom tohto spracovania je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 6 ods. 1 písm. A) GDPR.

4       Spracovanie osobných údajov podľa súhlasu

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre subjekt údajov žiadne nepriaznivé následky.

Každá dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

·       prostredníctvom zákazníckeho účtu (v sekcii „Môj účet“);

·       elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Správca nicolettafashion@post.cz;

·       listinným oznámením zaslaným na adresu:           Tomáš Antoš

creative space s.r.o.

Frýdecká 466

739 34 Šenov

Česká republika

Súhlas s vedením zákazníckeho účtu možno odvolať tiež zaslaním žiadosti o zrušením zákazníckeho účtu (pozri čl. 9 týchto zásad). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu, na základe ktorého bolo spracovanie osobných údajov vykonávané.

5       priamy marketing = Newslettery

5.1        Všeobecne

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v platnom znení (ďalej len „zákon č. 351/2011“) .

Obchodné oznámenie sa rozumie akákoľvek forma komunikácie, vrátane reklamy a podnecovanie k návšteve stránok internetového obchodu, určeného k priamej či nepriamej podpore tovaru alebo služieb alebo imidžu Správca (ďalej len „Newslettery“).

5.2        Ako to vlastne prebieha?

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania Newsletterov voči potenciálnym zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode ešte nebola na, ale rozhodli sa odoberať Newslettery) je možné len na základe ich súhlasu so spracovaním osobných údajov. Rovnako aj samotné zasielanie Newsletterov potenciálnym zákazníkom možno vykonávať len na základe ich súhlasu (v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 352/2011).

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania Newsletterov voči zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode nakúpili) je možné aj bez ich súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to na základe existencie oprávneného záujmu Správca (pozri recitál 47 GDPR). Rovnako aj samotné zasielanie Newsletterov zákazníkom možné vykonávať bez ich súhlasu (v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 352/2011), Pokiaľ to zákazník pôvodne neodmietol (napr. po predchádzajúcom nákupe).

5.3        Ukončenie spracovanie na účely priameho marketingu

Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu bezodkladne po tom, čo zákazník alebo potenciálny zákazník vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Nesúhlas možno urobiť napr. Niektorým z nasledujúcich spôsobov:

·       odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 týchto zásad);

·       odhlásením sa z odberu Newsletterov, čo je možné urobiť v každom Newsletteru;

·       vznesením námietky proti takémuto spracovanie (za podmienky čl. 21 GDPR).

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr do 5 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Akýmkoľvek ďalším nákupom sa teda doba spracovania predlžuje vždy o ďalších 5 rokov.

V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, Správca ukončí spracovanie najneskôr do 5 rokov od okamihu udelenia súhlasu.

6       Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je každý, komu Správca osobné údaje poskytne.

Správca môže poskytovať osobné údaje najmä príjemcom, ktorých služby využíva v rámci prevádzkovania internetového obchodu. Jedná sa najmä o subjekty poskytujúce účtovný, tlačové a poštové služby, právne služby, IT služby, cloudové služby, služby rozosielanie Newsletterov atď. Títo príjemcovia budú spracovávať osobné údaje buď ako samostatní správcovi (teda ako subjekty, ktoré samy určujú účely a prostriedky spracovania osobných údajov, a to nezávisle na Správcovi), alebo ako spracovatelia (teda subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre Správca na základe jeho pokynov).

Správca bude poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, pokiaľ mu túto povinnosť ukladajú alebo budú ukladať všeobecne záväzné právne predpisy. Za príjemca však nie sú považované orgány verejnej moci v rámci výkonu svojich vyšetrovacích právomocí.

7       Doba spracovanie osobných údajov

Správca bude spracovávať osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu (a za príslušným účelom).

7.1        Plnenie kúpnej zmluvy

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje obvykle po dobu 30 dní odo dňa doručenia kúpeného tovaru zákazníkovi.

7.2        Plnenie právnych povinností Správca

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušné právne povinnosti, stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Daňové doklady, na ktorých sú uvedené osobné údaje zákazníkov, musia Správca uchovávať po dobu 10 rokov).

7.3        Oprávnené záujmy

Za účelom priameho marketingu bude Správca spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 5 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (pozri ods. 5.3 vyššie).

Za účelom evidencie zákazníkov, ich objednávok a prípadných reklamácií bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu 5 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode.

Za účelom vedenia tzv. Blacklistu bude Správca spracovávať osobné údaje zákazníkov, ktorí v minulosti akýmkoľvek spôsobom porušili svoje povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy, po dobu 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej povinnosť porušili.

Na účely určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

7.4        Súhlas subjektov údajov

Za účelom priameho marketingu bude Správca spracovávať osobné údaje do okamihu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (čl. 4 týchto zásad), alebo vyjadrenie nesúhlasu s takýmto spracovaním (pozri ods. 5.3 týchto zásad).

Za účelom zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu bude Správca spracovávať osobné údaje do okamihu zrušenia zákazníckeho účtu (pozri čl. 9 týchto zásad)

8       Práva subjektov údajov

Každý subjekt údajov má, okrem iného, tieto práva:

·       právo na prístup k osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR)

·       právo na opravu osobných údajov (za podmienok čl. 16 GDPR)

·       právo na vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 17 GDPR)

·       právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR)

·       právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR)

·       právo na prenosnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR)

·       právo predložiť sťažnosť dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov)

·       právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 týchto zásad)

9       Zákaznícky účet

9.1        Zriadenie zákazníckeho účtu

Zriadenie zákazníckeho účtu je úplne dobrovoľné. Správca umožňuje vykonanie nákupu v internetovom obchode aj bez zriadenia zákazníckeho účtu (tzv. Bez registrácie).

Aby Správca mohol uchovávať osobné údaje vložené do formulára pre zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu (či kedykoľvek neskôr do zákazníckeho účtu), potrebuje na to súhlas so spracovaním osobných údajov (bližšie pozri článok. 4 týchto zásad).

Do okamihu, než potenciálny zákazník uzavrie so Správcom kúpnu zmluvu (t. j. Stane so zákazníkom), a následne po splnení všetkých povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy nebude Správca nakladať s osobnými údajmi inak ako na účely vedenia zákazníkov; tým však nie je dotknutá možnosť Správca spracovávať osobné údaje na základe iných právnych základov, najmä na základe súhlasu so spracovaním osobných údaj udeleného na účely uplatňovania priameho marketingu (t. j. za účelom zasielania Newletter).

9.2        Zrušenie zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet je možné kedykoľvek zrušiť, a to na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslané na e-mailovú adresu info@nicolettafashion.sk (či ktorúkoľvek z kontaktných adries uvedených v čl. 2 týchto zásad).

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca zrušia zákaznícky účet najneskôr do 5 rokov od posledného nákupu zákazníka v internetovom obchode. V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, Správca zákaznícky účet zruší do 5 rokov od jeho zriadenia.

 

10     Dalšie informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov či v prípade uplatnenia práv dotknutej údajov uvedených v čl. 8 týchto zásad možno Správca kontaktovať prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v čl. 2 týchto zásad.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, je dostupný aj na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dostupných na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom [doplniť]. 2018.

ZJISTIT DOSTUPNOST

Potřebujete poradit?Zjistit dostupnost? Nevíte si rady? Ozveme se Vám a dokončíme objednávku s Vámi.Do poznámky prosím uveďte E-MAIL abychom Vás mohli kontaktovat. E-mail je nutný. Děkujeme


Neplatné číslo
Neplatné jméno

Děkujeme za odeslání, budeme Vás kontaktovat